• Select a School
  • Language

Back-to-School Fair Vietnamese

Back to School Resource and Information Fair 
Hội chợ thông tin và tài nguyên trường học

Ngày:

tháng 8 năm 2019

thời gian: 5:00-8:00 PM 

Địa điểm:
Cedar Valley Community School
19200 56th Avenue West, Lynnwood

Hỗ trợ gia đình trong lúc thiếu thốn bằng cách cung cấp miễn phí cho học sinh Học khu Edmonds các tài nguyên.

Khám sức khoẻ ● Ba lô ● Ðồ dùng học tập ● Tài nguyên cộng đồng ● Move60! Stations

Gia đình cần phải đăng ký trước để đảm bảo có được ba lô miễn phí và đồ dùng học tập .

Nhấn vào đây để đăng ký

Đăng ký trực tuyến trước ngày 15 tháng 7 năm 2019 hoặc bằng cách trả lại mẫu giấy cho văn phòng trường trước ngày 26 tháng 6 năm 2019.

* Các gia đình cần thông dịch phải đăng ký trước: Chúng tôi cần 3 ngày để sắp xếp thông dịch viên cho các sự kiện.

Nhấn vào đây để đăng ký
Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.