• Select a School
Admin

Kindergarten

Kindergarten - 2021-22
Inscripción y kínder para el año escolar 2021-2022
Ghi danh và Mẫu giáo cho Năm học 2021-2022
2021-2022 학년 유치원생 등록
ለየትምህርትዓመትምዝገባእናኪንደርጋርደን
التسجيل و الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2021-2022

Kindergarten and new student enrollment for the 2021-2022 school year begins on March 3, 2021. To enroll, you may pick up enrollment packets and drop them off in the designated drop box at your assigned school* with proof of residency from your home (lease/rental agreement, mortgage statement, or a recent utility bill), proof of birth, and your child’s immunization history. You will also now have the option for online enrollment on the District website.

Welcome Sessions and Video Tours

Schools will conduct virtual welcome events for incoming families. Video tours are posted on elementary school websites. Dates and time for welcome sessions will also be posted on school websites or you may contact individual schools for more information.

Age Requirements

Your child must be 5 years old by August 31, 2021 to be eligible for Kindergarten. Students turning 5 between September 1 and December 31, 2021 may be evaluated for early entrance into Kindergarten by successfully passing a screening to determine readiness. Parents must submit an application by May 27, 2021 to schedule an evaluation for their child. Please contact Tara Taitano at taitanot742@edmonds.wednet.edu or 425-431-7176 for more information.

*Each student in the Edmonds School District is assigned to a school by address. Please visit 

the Neighborhood School Finder website, and enter residence information.  

Choice Schools

If you are interested in Madrona K-8 or Maplewood Parent Cooperative, please contact them for information about their lottery process.

  • Madrona 425-431-7979

  • Maplewood 425-431-7519

Questions

  • Elementary (K-6): Tara Taitano, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176

  • Secondary (Gr 7-12): Leslie Anderson, andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094

 

Inscripción y kínder para el año escolar 2021-2022

Comenzaremos a inscribir estudiantes de kínder (o estudiantes nuevos en el Distrito Escolar de Edmonds) para el año escolar 2021-2022 el 3 de marzo de 2021. Para inscribirse, usted puede recoger los paquetes de inscripción y dejarlos en el buzón designado en su escuela asignada * con comprobante de residencia (contrato de arrendamiento / alquiler, declaración de la hipoteca, o una factura reciente de servicios públicos), comprobante de nacimiento, y el registro de vacunas de su hijo. Además, ahora tendrá la opción de inscribirse en línea en el sitio web del Distrito.

Después del evento Kick off to Kindergarten, las escuelas llevarán a cabo sesiones de bienvenida en tres ocasiones diferentes. Las fechas de las sesiones de bienvenida y de los recorridos en vídeo en vivo se publicarán en los sitios web de las escuelas o puede ponerse en contacto con la escuela para obtener más información. Las sesiones y los recorridos en vídeo estarán disponibles en línea para su acceso futuro. 

Su hijo debe cumplir 5 años antes del 31 de agosto de 2021 para ser elegible para el Kindergarten. Los estudiantes que cumplan 5 años entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021 pueden ser evaluados para el ingreso temprano al kínder al pasar exitosamente una evaluación para determinar su preparación. Los padres deben presentar una solicitud antes del 27 de mayo de 2021 para programar una evaluación para su hijo. Por favor, póngase en contacto con Tara Taitano al correo electrónico taitanot742@edmonds.wednet.edu o llame al 425-431-7176 para solicitar un paquete de padres que explica el proceso y los costos asociados.

*Cada estudiante en el Distrito Escolar de Edmonds es asignado a una escuela de acuerdo a su dirección. Por favor, vaya a www.edmonds.wednet.edu para acceder a Neighborhood School Finder para saber a qué escuela asistirá su hijo, o llame a uno de los números de abajo.

  • Primaria (K-6): Tara Taitano, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176
  •  Secundaria y preparatoria (Gr 7-12): Leslie Anderson, andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094

Si usted está interesado en los programas de Madrona K-8 o Maplewood Parent Cooperative, por favor póngase en contacto con ellos para obtener información sobre su proceso de lotería.

Madrona 425-431-7979 ~ Maplewood 425-431-7519


Ghi danh và Mẫu giáo cho Năm học 2021-2022

Chúng tôi sẽ bắt đầu ghi danh học sinh mẫu giáo (hay học sinh mới vào Học Khu Edmonds) cho năm học 2021-2022 vào ngày 3 tháng 3, 2021. Để ghi danh, qúi vị có thể lấy các gói ghi danh và thả chúng lại vào hộp thả được định rõ tại trường của qúi vị được chỉ định* với bằng chứng cư trú tại nhà của qúi vị (hợp đồng thuê / cho thuê, báo cáo thế chấp hay hóa đơn điện nước gần đây), giấy khai sinh và lịch sử tiêm chủng của con qúi vị. Bây giờ qúi vị cũng sẽ có tùy chọn đăng ký trực tuyến trên trang web của Học Khu.

Sau sự kiện Khởi động tới Mẫu giáo (Kick Off to Kindergarten), các trường sẽ tiến hành các Buổi Chào mừng trong ba dịp khác nhau. Ngày cho các Buổi họp Chào mừng và Tham quan bằng Video Trực tiếp sẽ được đăng trên các trang web của trường hay qúi vị có thể liên hệ với trường để biết thêm thông tin. Các buổi họp và video tham quan sẽ được cung cấp trực tuyến để truy cập trong tương lai.

Con quý vị phải đủ 5 tuổi trước ngày 31 tháng 8, 2021 để đủ điều kiện học Mẫu giáo. Học sinh lên 5 tuổi từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12, 2021 có thể được đánh giá nhập học sớm vào Mẫu giáo bằng cách vượt qua thành công một cuộc kiểm tra để xác định sự sẵn sàng. Phụ huynh phải nộp đơn trước ngày 27 tháng 5, 2021 để sắp ngày đánh giá cho con. Vui lòng liên hệ với Tara Taitano taitanot742@edmonds.wednet.edu hay gọi 425-431-7176 để yêu cầu một gói cha mẹ trong đó giải thích quá trình và chi phí liên quan.

*Mỗi học sinh trong Học Khu Edmonds được chỉ định đến một trường theo địa chỉ. Vui lòng vào www.edmonds.wednet.edu để truy cập Tìm Trường Khu phố (Neighborhood School Finder) để biết con qúi vị sẽ theo học trường nào hay gọi một trong các số dưới đây.

Tiểu học (K-6): Tara Taitano, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176
Trung học (Lớp 7-12): Leslie Anderson, andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094

Nếu qúi vị muốn biết đến các chương trình Madrona K-8 hay Maplewood Parent Cooperative (Hợp tác Phụ huynh Maplewood), vui lòng liên hệ với họ để biết thông tin về quá trình xổ số của họ.
Madrona 425-431-7979
Maplewood 425-431-7519


2021-2022 학년 유치원생 등록

우리는 2021-2022학년을 위한 유치원생 (또는 에드먼즈 학군 새학생들) 등록을 2021년 3월3일에 시작할 것 입니다. 등록은, 등록 봉지를 갖다 당신의 배정된 학교에 지정된 드롭 박스에 당신 거주지 증명서 (임대계약 합의 서, 담보 대출 진술서, 최근 공공요금 청구서 ), 출생 신고서, 당신 아동의 예방 접종 기록서와 함께 전달하십시요. 당신은 또한 학군 웹사이트에 온라인 등록을 선택할 수 있습니다.

유치원 시작  행사 뒤에 학교는 3차례 환영 시간을 진행할 입니다. 환영 시간과 생중계 비디오 투워 날짜는 학교 웹사이트에 게시될 것입니다. 자세한 정보를 원하면, 학교로 연락하십시요. 환영 시간과 비디오 투워는 온라인으로 향후에 이용이 가능할 것입니다.  

유치원에 가려면, 2021831일에 자녀가 5살이어야 합니다. 2021 91일에서 1231 사이에 5살이 되는 학생들은 준비를 가리는 심사에 성공적으로 합격하므로서 유치원을 일찍 시작할 있는 자격이 주어 집니다. 부모들은 자녀 심사 예약을 하는 신청서를 2021 527일까지 제출해야 합니다. 타라 테이타노 에게 taitanot742@edmonds.wednet.edu 연락하거나 425-431-7176 전화하여 그과정과 관련된 비용을 설명 하는 부모 팩케지를 요청하십시요.

*에드먼즈 학군은 각학생의 학교 배정을 주소로 합니다. www.edmonds.wednet.edu 에서 당신 자녀가 어느 학교를 다닐것인가를 알아 보거나 아래 번호중 하나에 전화하십시요.  .

초등학교 (K-6학년): 타라 테이타노, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176

중학교 (7-12학년): 네슬리 엔더슨, andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094

Madrona K-8 또는Maplewood Parent Cooperative 관심이 있으시면, 그들의 로터리 과정에 대해 알아보세요.

Madrona 425-431-7979

Maplewood 425-431-7519


ለየትምህርትዓመትምዝገባእናኪንደርጋርደን

የትምህርት ዓመት የመዋዕለ ህፃናት (ወይም ለኤድመንድስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት አዲስ ተማሪዎች) መጋቢት 3 ቀን 2021 መመዝገብ እንጀምራለን. ለመመዝገብ የምዝገባ ፓኬጆችን ወስደው በተመደበው ት / ቤትዎ በተመደበው ሳጥን ውስጥ መጣል ይችላሉ ፡፡ * የመኖሪያ ቤት ማረጋገጫ (የኪራይ / የኪራይ ስምምነት ፣ የሞርጌጅ መግለጫ ፣ ወይም የቅርብ ጊዜ የፍጆታ ሂሳብ) ፣ የልደት ማረጋገጫ ፣ እና የልጅዎ የክትባት ታሪክ። እንዲሁም በዲስትሪክቱ ድር ጣቢያ ላይ የመስመር ላይ ምዝገባ አሁን አማራጭ ይኖርዎታል።

ከኪኪንደርጋርተን ዝግጅት በኋላ ትምህርት ቤቶች በሶስት የተለያዩ አጋጣሚዎች የእንኳን ደህና መጡ ስብሰባዎችን ያካሂዳሉ ፡፡ የእንኳን ደህና መጡ ክፍለ ጊዜዎች እና የቀጥታ ቪዲዮ ጉብኝቶች በት / ቤት ድርጣቢያዎች ላይ ይለጠፋሉ ወይም ለተጨማሪ መረጃ ት / ቤቱን ማነጋገር ይችላሉ ፡፡ ለክፍለ-ጊዜዎች እና ለቪዲዮ ጉብኝቶች ለወደፊቱ ተደራሽነት በመስመር ላይ እንዲገኙ ይደረጋል ፡፡

ለኪንደርጋርተን ብቁ ለመሆን ልጅዎ እስከ ነሐሴ 31 ቀን 2021 ድረስ 5 ዓመት መሆን አለበት ፡፡ ከሴፕቴምበር 1 እስከ ታህሳስ 31 ቀን 2021 ባለው ጊዜ ውስጥ 5 ዓመት የሞላቸው ተማሪዎች ዝግጁነትን ለመለየት ማጣሪያን በተሳካ ሁኔታ በማለፍ ወደ ኪንደርጋርደን ለመግባት ቀደም ብለው መገምገም ይችላሉ ፡፡ ወላጆች ለልጃቸው ምዘና ለማስያዝ እስከ ግንቦት 27 ቀን 2021 ድረስ ማመልከቻ ማቅረብ አለባቸው ፡፡
ሂደቱን እና ተጓዳኝ ወጭዎችን የሚያብራራ የወላጅ ፓኬት ለመጠየቅ እባክዎ ታራ ታይታኖን በ taitanot742@edmonds.wednet.edu ይደውሉ ወይም በ 425-431-7176 ይደውሉ ፡፡
* በኤድመንድስ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ እያንዳንዱ ተማሪ በአድራሻ ወደ አንድ ትምህርት ቤት ይመደባል። ልጅዎ በየትኛው ትምህርት ቤት እንደሚማር ለማወቅ እባክዎን ወደ ጎረቤት ትምህርት ቤት ፈላጊ ለመድረስ ወደ www.edmonds.wednet.edu ይሂዱ ወይም ከታች ካሉት ቁጥሮች ውስጥ አንዱን ይደውሉ ፡፡

የመጀመሪያ ደረጃ (K-6): ታራ ታይታኖ, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176
ሁለተኛ ደረጃ (ግሩ 7-12): ሌስሊ አንደርሰን ፣ andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094

ማድሮና K-8 ወይም ለማፕልዉድ የወላጅ ህብረት ሥራ ፕሮግራሞች ፍላጎት ካለዎት ስለ ሎተሪ ሂደትዎ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ያነጋግሩ።
ማድሮና 425-431-7979 ማፕልዉድ 425-431-7519


التسجيل و الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2021-2022

سنبدأ فى تسجيل طلاب رياض الأطفال ( أو الطلاب الجدد فى مدارس ادموندز التعليمية )للعام الدراسي 2021 -2022 فى 3 مارس 2021 . للتسجيل يمكنك اخذ اوراق الطلب و تسليمها فى الصندوق المخصص فى المدرسة مع اثبات الاقامة فى سكنك ( عقد إيجار أو فاتورة حديثة) و شهادة الميلاد و شهادة التطعيمات الخاصة بطفلك . سيكون لديك خيار التسجيل عبر الإنترنت على موقع المنطقة التعليمية .
إذا كنت تسجل طفلك فى رياض الأطفال للبدء فى شهر سبتمبر / أيلول فالرجاء الانضمام الينا فى الساعة السادسة مساء يوم 8 فبراير / شباط الحالي .للدخول الى اجتماع الزوم عبر الانترنت :
اشترك من خلال الانضمام من جهاز الكومبيوتر الشخصي , التابلت , اجهزة النقال (الأيفون أو الأندرويد ) :
للانضمام يرجى الضغط على الموقع التالي :

بعد انطلاق فعالية رياض الأطفال ستعقد المدارس جلسات ترحيب فى ثلاث مناسبات مختلفة . سيتم نشر تواريخ جلسات الترحيل و جولات الفيديو الحية على مواقع المدرسة . يمكنك الاتصال بالمدرسة للحصول على مزيد من المعلومات . ستتاح الجلسات و جولات الفيديو عبر الانترنت للوصول إليها فى المستقبل .

يجب أن يكون عمر طفلك خمس سنوات بحلول 31 أغسطس / آب 2021 ليكون مؤهلا لرياض الأطفال . قد يتم تقييم الطلاب الذين يبلغون من العمر خمس سنوات بين  1 سبتمبر/ ايلول  و 31 ديسمبر 2021 الالتحاق المبكر برياض الأطفال من خلال اجتياز اختبار بنجاح لتحديد مدى الاستعداد . يجب على الآباء تقديم طلب بحلول  27 مايو / أيار لجدولة تقييم لأطفالهم . يرجى الاتصال ب تارا تيتانو لطلب الاوراق اللازمة التي تشرح التكاليف المرتبطة بها .

 taitanot742@edmonds.wednet.edu أو

 على الرقم

425-431-7176

يعين لكل طالب فى المنطقة التعليمية لادموندز المدرسة الخاصة به حسب منطقة سكناه . للوصول إلى ذلك عن طريق الموقع التالي :www.edmonds.wednet.edu

أو الاتصال بأحد الأرقام التالية :

 

الابتدائية  (K-6): Tara Taitano, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176

الثانوية  (Gr 7-12): Leslie Anderson, andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094

 

إذا كنت مهتما بأحد هذه البرامج , بإمكانك الاتصال بالارقام التالية :

the Madrona K-8 or Maplewood Parent Cooperative programs,

Madrona 425-431-7979

Maplewood 425-431-7519Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.
  • Login
  • divViewSubPages divViewSubPages